G ü m n a a s i u m

Vanalinna Gümnaasium

aadress: Vene 22, 10123 Tallinn
telefon: 6 996 130
juhataja: Anu Nigesen
õppealajuhataja: Aivar Saar
sekretär: Mairi Otu
gümnaasiumi e-mail: mairi@colleduc.ee

Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasium avati 1.septembril 1996. a.

 

Õppetöö

Üldaineid õpitakse meie gümnaasiumis kooli õppekava alusel. Selle koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast (RÕK) ja kooli pedagoogilisest kontseptsioonist. Õppetöö toimub kursuste süsteemis. Kursuse pikkuseks on 35 tundi. Kooliaasta on jagatud viide perioodi. Iga periood kestab seitse nädalat, millest viimane on arvestuste nädal. Iga perioodi tulemuste kohta antakse välja hinneteleht.

 

VHK Gümnaasiumi õppeplaan
kohustuslikud ained ja nende kursuste (1 kursus=35 tundi) arv
  RÕK X XI XII kokku
eesti keel 6 2 2 2 6
kirjandus 6 3 2 2 7
A-võõrkeel 6 4 4 4 12
B-võõrkeel 6 3 3 3 9
matemaatika 9 4 4 4 12
geograafia 3 2 1   3
bioloogia 4 2 2 4
keemia 4 2 2 4
füüsika 6 2 2 2 6
ajalugu 7 2 3 3 8
inimeseõpetus 1 1 1
ühiskonnaõpetus 2 1 1 2
muusika 3 1 1 1 3
kunst 3 1 1 1 3
kehaline kasvatus 6 2 2 2 6
kohustuslikke kokku 72 28 30 28 86
 
valikained
C-võõrkeel 2 2 2 6
laulmine 1 1
filosoofia 1 1 1 3
kirjandus 1 1
matemaatika 1 1 1 3
ladina keel 2 2
arvutiõpetus 1 1
GÜMNAASIUMI KOKKU: 36 34 33 103

 

Selleks, et anda gümnasistidele võimalus kujundada endas peituvad eeldused võimeteks, saavad nad omal valikul õppida samaaegselt ka VHK või Miikaeli ühenduse huvikoolides. Gümnaasiumi ja huvikoolide tunniplaanid on kooskõlastatud, et noorte päevaplaanid oleksid võimalikult aega- ja jõudusäästvad.

 

huvikoolide õppekavad:

· Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse reaalainete süvaõppe õppeplaan
· Miiakeli Ühenduse Keeltekeskuse gümnaasiumiastme õppeplaan
· VHK Muusikamaja Teatristuudio õppeplaan
· Huvikool VHK Muusikakooli õppeplaan lisaaste II
· Huvikool VHK Kunstimaja õppeplaan

 

Perioodid 2003/2004 õppeaastal:

1. periood 01.09 - 17.10.2002
2. periood 20.10 - 12.12.2002
3. periood 15.12 - 20.02.2003
4. periood 23.02 - 16.04.2003
5. periood 19.04 - 04.06.2003

 

Vaheajad 2003/2004 õppeaastal:

sügisvaheaeg: 25.10 - 2.11.
jõuluvaheaeg: 24.12. - 11.01.
kevadvaheaeg:20.03 - 28.03.
suvevaheaeg: 05.06. - 31. 08.

 

õpetajad

 

Õpilased

2003/2004 õppeaastal:
Sel aastal õpib meie gümnaasiumis 182 õpilast.

Õpe VHK Gümnaasiumis on integreeritud õppega huvialakooli(de)s. Seega õpib iga gümnaasiumi õpilane samal ajal ka omal soovil valitud huvialakoolis:

· teatriõpe toimub VHK Teatrikoolis
· keeleõpe toimub Miikaeli Ühenduse Keeltekeskuses
· kunstiõpe toimub VHK Kunstikooli vanemas astmes
· muusikaõpe toimub VHK Muusikakooli vanemas astmes
· reaalainete õpe toimub Miikaeli Ühenduse Arengukeskuses

 

10 K (keeled-teater-muusika-ind.pr)
10 M (kunst ja reaal)
11. humanitaarklass
11. reaalklass
12. humanitaarklass
12. reaalklass

 

Kodukord

Iga kodukorra kui kooselu korrastava kokkuleppelise reeglistiku aluseks on väärtussüsteem, millele kokkulepitu tugineb. Vanalinna Hariduskolleegiumi asusid rajama ja nendega ühinesid tegevuse käigus inimesed, kes pidasid tõeseks kristlikku väärtussüsteemi. See on määranud ka olulises osas Vanalinna Hariduskolleegiumis valitseva õhkkonna, kus peetakse oluliseks inimese sisemist vabadust, õigust teha valikuid ja langetada otsuseid ning kohustust vastutada oma tegude eest. Iga inimene sõltumata vanusest ja positsioonist on põhimõtteliselt väärikas ja väärib austust ning usaldust. Need inimesed, olgu siis õpilastena või õpetajatena, kes tunnevad, et saavad jagada sama väärtussüsteemi on oodatud Hariduskolleegiumi perre.

 

Õpilasreeglid
· Osavõtt ainetundidest on kohustuslik
· Õpilane tohib puududa:
1. arstitõendi alusel (Puudumistõend tuleb kooli tuua kohe pärast eemalolekut. Hiljem saab tuua vaid arstitõendi juhul, kui ravi veel kestab. Tagantjärele toodud tõendeid ei arvestata.)
2. lapsevanema tõendi alusel (kuni 3 päeva)
3. eelneval kokkuleppel aineõpetajaga (planeeritud puudumine tuleb registreerida õppealajuhataja juures)
· Õpilase kohustuseks on tagada, et puudumisega ei kaasneks lünki õppes
· Õpilased peavad olema klassis enne tunni algust. Õpetajal on õigus hilinejaid tundi mitte lubada
· Nädalaalguse kogunemised ( infominutid või teenistused vastavalt kirikukalendrile) on kohustuslik osa kooliprogrammist
· VHK Gümnaasiumis on kohustuslik koolivorm või tume ülikond (kostüüm) koolimärgiga
· VHK õpilastele on keelatud alkoholsete jookide, narkootiliste ainete tarbimine ja suitsetamine

Õpilasel on õigus:
· Olla vaba oma otsinguis tõe järele, õppida kaitstuses ja rahus
· Olla tunnustatud oma eripäras kui see ei ole vastuolus VHK kultuuri- ja hariduskontseptsioonis välja töötatud põhimõtetega
· Saada regulaarset tagasisidet oma edust kui ka raskustest
· Olla informeeritud iga kursuse sisust ja arvestusnõuetest enne kursuse algust
· Olla õigeaegselt informeeritud aastaplaanist; tunniplaanist ja selle muudatustest
· Kasutada kooli ruume, vahendeid vaba aja sisustamiseks kui see on kooskõlas VHK kultuuri- ja hariduskontseptsiooniga
· Saada abi klassijuhatajalt või kooli juhtkonnalt probleemide tekkimisel
· Esindada oma kooli üritustel, milles VHK osaleb

Õpilane vastutab
· Õpilane vastutab enda poolt antud informatsiooni õigsuse ja oma lubaduste ja kokkulepete täpse täitmise eest
· VHK haridus- ja kultuurikontseptsioonis fikseeritud väärtussüsteemi hoidmise ja koostöökeskkonna säilitamise eest koolis
· Õpilane vastutab talle pakutud enesearendamisvõimaluste kohusetundliku kasutamise ja õppes kohusetundliku osalemise eest