VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI HOOLEKOGU 


Koosseis:
Kalle Sults - esimees,kontakt tel: 05118818
Mati Nõmmiste Anne Luik Kaupo Reede Feliks Mägus Reet Laja Külliki Tõnisson Urmo Uiboleht Sten Kapten
hoolekogu tööd kureerib Tiina Veismann, 6996 100, tiina@colleduc.ee
 
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI HOOLEKOGU PÕHIMÄÄRUS.

I. ÜLDSÄTTED

1. Vanalinna Hariduskolleegiumi hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on VHK pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus VHK-s püstitatud eesmärkide saavutamiseks

2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumi-, huvikoolide-, koolieelsete lasteasutuste seadustest, teistes haridusalastest õigusaktidest, linnavalitsuse otsustest, VHK põhikirjast ning käesolevast põhimäärusest.

II. HOOLEKOGU KOOSSEIS JA MOODUSTAMISE KORD

 

1. VHK hoolekogu koosseisu kuuluvad Linnavolikogu või Kesklinna Halduskogu ja õpilaste esindaja, kaks õpetajat ning viis lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel.

2. Hälviklaste erikooli hoolekogu koosseisu võivad lisaks nimetatutele kuuluda ka sotsiaalhoolduse ja tervishoiuorganite esindajad.

3. Esindajad valitakse kooli hoolekogusse Linnavolikogu või Kesklinna Halduskogu, kooli õppenõukogu, õpilasesinduse (gümnaasiumides) ja lastevanemate üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

4. Hoolekogu moodustab ja tema põhimääruse kinnitab Kesklinna Valitsus.

5. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

6. Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjad ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone).

III. HOOLEKOGU ÜLESANDED

7. Hoolekogu:

1) arutab läbi VHK arengukavad lähtudes VHK eesmärkidest ja annab neile hinnangu.

2) osaleb õppe- ja kasvatusprotsessi edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel;

3) kooskõlastab VHK direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise korra enne selle väljakuulutamist kesklinna valitsuse poolt ning kooskõlastab VHK consiliumi poolt esitatava VHK direktori kandidaadi Kesklinna valitsusele ametisse kinnitamiseks;

4) kooskõlastab VHK põhikirja ja eelarvekava enne selle esitamist Kesklinna valitsusele kinnitamiseks;

5) kooskõlastab VHK personali koosseisud enne nende määramist VHK direktori poolt tuginedes kehtestatud tüüpkoosseisudele;

6) osaleb kooli finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;

7) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (Kesklinna Hlduskogule või vanemate üldkoosolekule);

8) jälgib VHK koolide juhtimise korraldust ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist VHK koolides

9) jälgib VHK eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist;

10) rakendab koostöös kooli pedagoogidega abinõusid koolikohustust mittetäitvate laste ja nende vanemate mõjutamiseks;

11) korraldab VHK eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist sihtannetustena arvestades kooli vajadusi ning piirkonna asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osalusvõimalusi;

12) otsustab VHK koolide juhatajate ettepanekul ainelise abi andmise aineliselt vähekindlustatud ja abivajavatele õpilastele ning perekondadele;

13) rakendab vajadusel abinõusid õpilaste toitlustamise paremaks korraldamiseks ning organiseerib VHK-le abi koolihoonete, õppe- jt. ruumide, töökodade, spordirajatiste jmt. Hooldamisel ja remontimisel.

IV. HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS

12. Hoolekogul on õigus:

1) kuulata ära VHK direktori aruanne õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise ja kultuurielu korraldusest ja VHK majandamisest;

2) anda soovitusi nii eelarveliste kui ka sihtannetustena laekunud summade otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks

3) teha ettepanekuid VHK juhtkonnale tunnivälise tegevuse korralduse ja kooliruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus;

4) saada oma tööks vajalikku informatsiooni;

5) teha ettepanekuid VHK-le, Kesklinna valitsusele, VHK üle järelvalvet teostavale riiklikule täitevorganile, samuti VHK teeninduspiirkonnas asuvatele asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele antud piirkonna hariduselu, kutsenõustamise ja toimetulekuhariduse korraldamise küsimustes lähtuvalt piirkonna vajadustest ja võimalustest;

6) kooskõlastada VHK consiliumi ettepanekud Kesklinna valitsusele VHK direktori kohale kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks töölepingu seaduses sätestatud alustel;

7) informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohaliku omavalitsuse täitevorganeid ning teha ettepanekuid süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks.

13. Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte (Kesklinna Halduskogu, kooli õppenõukogu, gümnaasiumides õpilasesindus ja vanemate üldkoosolek), kes vajaduse korral võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber vahetada.

V. HOOLEKOGU TÖÖKORD

 

14. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku mitte harvemini kui üks kord kuus hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

15. Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori (juhataja) või Kesklinna Valitsuse ettepanekul.

16. Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt viis päeva ette.

17. Hoolekogu on otsustusjõuline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.

18. Hoolekogu koosolekutest võtab osa VHK direktor. Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta riiklikku järelvalvet teostavad ametiisikud, valla- või linnavalitsuse haridusküsimustega tegelev ametiisik ja teised isikud hoolekogu esimehe kohal.

19. Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

20. Otsuste vastuvõtmisel ja soovituste andmisel taotleb hoolekogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

21. Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga ja need on soovitusliku iseloomuga kooli juhtkonnale.

22. Vaidlused lahendab hoolekogu moodustanud Kesklinna Valitsus, kelle otsus on lõplik.

23. Hoolekogu koosolekud protokollitakse ning protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühistel alustel muude kooli dokumentidega.

24. Hoolekogu annab oma tööst aru üks kord aastas lastevanemate üldkoosolekule ja Kesklinna valitsusele. Aruanne peab kajastama aasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks.

25. Kesklinna valitsusel on hoolekogu esimehe taotluse alusel õigus tasustada hoolekogu liikmeid ja hoolekogu töösse kaasatud asjatundjaid vastavalt nende osalemisele hoolekogu töös ja tööpanusele.