P h i k o o l

Vanalinna Kool

Vene 15/Pühavaimu 8, 10123 Tallinn, telefon: 6996 140
Juhataja: Alar Saar, õppealajuhataja: Kristel Üksküla, sekretär: Agnes Liivak-Liivat

 

VHK Põhikool annab riiklikele standarditele vastava hariduse koos süvaõppega (inglise keel) ja lisaõppega (muusika, kunst, folkloor, võõrkeeled). Õppetöös kasutatakse üldtunnustatud metoodikaid, mis on kooli ainetöörühmade poolt heaks kiidetud. Vajaduse korral rakendatakse õppetöös individuaal- ja eriprogramme.


Esimese klassi õpilaste vastuvõtt

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Ainult sel juhul saab laps koolis õnnelik olla, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

VHK Põhikooli komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klass. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, kus tuvastame laste kooliküpsuse. Kooliküpsuse olemasolu on nullkriteeriumiks, kus laps peab olema tasemel, mis võimaldab tal lülituda meie üsna suure koormusega kooli töösse. Kooli vastuvõtul ei reastata lapsi nende tutvusuuringu tulemuste alusel pingeritta.
Lapsed võetakse kooli vastu läbi eelklassi. Erandina võetakse eelklassita tutvusuuringule õpilased, kes kandideerivad eelklassi õpilastest täitmata jäänud muusikakooli kohtadele.

Kooli vastuvõtt toimub järgnevalt esitatud kriteeriumide järjekorras:


VHK Põhikooli õppeplaan vt. TABEL

õpetajad